Sprawdź:

OWB

Ogólnopolskie Wsparcie Biznesu

Home KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”) informujemy, że:

 

* OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 6342983753 (dalej jako OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) przetwarza Pana/Pani dane osobowe, które przekazane zostały w celu podjęcia działań w związku z wyrażoną przez Pana/Panią wolą skorzystania z usług pośrednictwa finansowego.

 

* Administratorem danych osobowych podanych jest OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NIP: 6342983753 (dalej: „Administrator”).* Przetwarzanie odbywa się również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu podmiotu Przetwarzającego w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń do czasu ich ustawowego wygaśnięcia, a także w następujących celach:

 

* a) realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest udzielona zgoda podmiotu danych osobowych.

 

* b) udostępnienia danych osobowych przez OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podmiotom współpracującym z OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w szczególności podmiotom z którymi OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zawarł umowę ogólną o współpracy w zakresie pośrednictwa, bankom, podmiotom udzielającym pożyczek oraz towarzystwom ubezpieczeniowym i leasingowym w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest udzielona zgoda podmiotu danych osobowych.

 

* c) marketingowych polegających na przesyłaniu informacji i ofert handlowych do podmiotu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest udzielona zgoda podmiotu danych osobowych.

 

* d) udostępnienia danych osobowych przez OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podmiotom współpracującym z OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w szczególności bankom, podmiotom udzielającym pożyczek oraz towarzystwom ubezpieczeniowym i leasingowym do celu wykorzystania tych danych przez te podmioty w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji i ofert handlowych do podmiotu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest udzielona zgoda podmiotu praw.

 

* e) oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy przez OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub podmioty współpracujące z OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu przygotowania oferty kredytowej, finansowej lub handlowej. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest zgoda podmiotu danych osobowych.

 

* f) wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem wskazanych instytucji do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań podmiotu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest zgoda podmiotu danych osobowych.

 

* g) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

* Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

* OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ustanowił Inspektora Danych Osobowych – kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przemyslaw.makowski@owbekspert.pl

 

* Odbiorcami danych osobowych – podmiotami, którym mogą być udostępniane dane osobowe przez Administratora – mogą być podmioty współpracujące z OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ biura informacji gospodarczej oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora m.in. dostawcy systemów informatycznych i innych usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne (w tym podatkowe i windykacyjne). Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym do tego organom publicznym w zakresie i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

* Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie dane przetwarzane będą wyłącznie w zakresie, w celu i przez czas wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

* Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

* Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

* Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy osoba taka uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.